Πότε έρχονται οι πρώτες συντάξεις με οφειλές

Πάνω από 4.000 αιτήσεις για σύνταξη με οφειλές έχουν κατατεθεί στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.

Ειδικότερα μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ 4.000 αιτήσεις από ελεύθερους επαγγελματίες με οφειλές πάνω από 20.000 ευρώ και από αγρότες με οφειλές πάνω από 10.000.

Συνολικά οι οφειλέτες αυτών των ποσών φτάνουν τις 25.000 ενώ άλλοι 50.000 οφειλέτες εάν ρυθμίσουν τα χρέη τους θα μπορούν να λάβουν σύνταξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews οι πρώτοι 4.000 που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης θα λάβουν σύνταξη τέλος Αυγούστου καθώς θα πρέπει να ελεγχθούν τα οικονομικά τους στοιχεία.

Για την καταβολή σύνταξης σε ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ πρέπει να έχουν οφειλές μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ ή των 10.000 ευρώ για οφειλές προς τον π. ΟΓΑ.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση, ο ασφαλισμένος πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) οι οφειλές του προς τον e-ΕΦΚΑ να μην υπερβαίνουν τις 30.000) ευρώ και ειδικά προς τον π. ΟΓΑ τις 10.000 ευρώ. Ως οφειλές νοείται το συνολικά οφειλόμενο ποσό από τον ασφαλισμένο προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Ως οφειλές στον π. ΟΓΑ νοείται το συνολικά οφειλόμενο ποσό από εισφορές για υπαγωγή στην ασφάλιση στον π. ΟΓΑ για τον κλάδο κύριας και πρόσθετης ασφάλισης καθώς και για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον π. ΟΓΑ.

β) να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης (πραγματικό, πλασματικό, προαιρετικής ασφάλισης) τουλάχιστον 40 ετών, το 62ο έτος της ηλικίας του,

γ) να έχει εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα απονομής της σύνταξης, και

δ) οι τραπεζικές καταθέσεις του να μην ξεπερνούν το ποσό των 12.000 ευρώ γενικά ή το ποσό των 6.000 ευρώ, αν είναι οφειλέτης αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ.

Ειδικά για το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων λαμβάνεται υπόψη το ύψος του συνολικού ποσού καταθέσεων σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα του οφειλέτη κατά το κλείσιμο του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση καθώς και ο μέσος όρος του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Διαδικασία αίτησης υπαγωγής

Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης. Με την αίτηση υπαγωγής, ο ασφαλισμένος παρέχει τη συγκατάθεσή του στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για κοινοποίηση στον e-ΕΦΚΑ των εγγράφων και των στοιχείων που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας. Η αίτηση συνεπάγεται νόμιμη άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206).

Στην αίτηση υπαγωγής, που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Δήλωση του αριθμού των λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα του ασφαλισμένου και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρούνται,

β) Δήλωση ότι το υπόλοιπο των ως άνω λογαριασμών κατά το κλείσιμο του μήνα που προηγείται της υποβολής της αίτησης και ο μέσος όρος των καταθέσεων κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης, δεν υπερβαίνουν το όριο

γ) Δήλωση ότι πληροί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις

Τα αναγκαία προσωπικά στοιχεία του αιτούντος διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από τα οποία ανακτώνται εντός 10 εργασίμων ημερών στοιχεία αναφορικά με τις καταθέσεις του που τηρούνται σε αυτά, καθώς και την αξία αποτίμησής τους. Συγκεκριμένα, ανακτώνται τα κάτωθι στοιχεία:

α. Αριθμός αίτησης

β. ΑΦΜ χρηματοδοτικού φορέα

γ. ΑΦΜ δικαιούχου

δ. Κωδικός χρηματοοικονομικού προϊόντος

ε. Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος

στ. Αξία χρηματοοικονομικού προϊόντος

ζ. Μέσος όρος τελευταίου δωδεκαμήνου

η. Ένδειξη κατάθεσης

θ. Δεσμευμένο ποσό

ι. Είδος κατάθεσης

ια. Ημερομηνία αποτίμησης

ιβ. Νόμισμα

Τα στοιχεία α’ έως ιβ’ αντλούνται αυτόματα με εικόνα κλεισίματος του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Ο έλεγχος εκπλήρωσης των κριτηρίων υπαγωγής στη ρύθμιση πραγματοποιείται με βάση: α) τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία και β) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά.

Διαδικασία ελέγχου προϋποθέσεων

Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, ο e-ΕΦΚΑ ελέγχει αν οι οφειλές του ασφαλισμένου.

Αν οι οφειλές δεν υπερβαίνουν το ποσό αυτό, η συνταξιοδοτική πράξη εκδίδεται και η σύνταξη καταβάλλεται.

Αν οι οφειλές υπερβαίνουν τα ως άνω όρια, ο e-ΕΦΚΑ ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. β), γ) και δ).

α) εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του, ελέγχει αν έχει εξοφλήσει εισφορές για το χρόνο ασφάλισης ή

β) εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του, αλλά έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του, ελέγχει αν ο ασφαλισμένος έχει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 40 ετών καθώς και αν έχει καταβάλει εισφορές για το χρόνο ασφάλισης και

γ) ελέγχει αν οι καταθέσεις του ασφαλισμένου υπερβαίνουν τα όρια.

Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, τότε ο e-ΕΦΚΑ προχωρεί σε κοινοποίηση της οφειλής προς τον ασφαλισμένο. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο e-ΕΦΚΑ προβαίνει σε απόρριψη της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω οφειλών.

Εάν από τους ελέγχους προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, τότε:

α) Εάν το συνολικό ποσό οφειλών υπερβαίνει τις 20.000€ αλλά όχι τις 30.000 € ή τις 6.000€ αλλά όχι τις 10.000 € για τον π. ΟΓΑ, τότε η αίτηση υπαγωγής γίνεται δεκτή και ο e-ΕΦΚΑ προχωρεί στην έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης.

β) Εάν το συνολικό ποσό οφειλών υπερβαίνει τις 30.000€ ή τις 10.000€ για τον π. ΟΓΑ, τότε κοινοποιείται έγγραφο οφειλής προκειμένου ο ασφαλισμένος να καταβάλει το υπερβάλλον των 30.000€ ή των 10.000€ για τον π. ΟΓΑ, εντός διμήνου από την κοινοποίησή του και να υπαχθεί στις διατάξεις της παρούσης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο e-ΕΦΚΑ προβαίνει σε απόρριψη της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω οφειλών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *